Aké následky má exekúcia pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, skratkou označované ako BSM, je typom vlastníctva, ktoré vzniká uzatvorením manželstva, pričom jeho prípadný zánik je takisto naviazaný na existenciu manželského vzťahu, a teda zaniká rozvodom. Pri bezpodielovom vlastníctve sa stáva majetok, nadobudnutý počas manželstva, spoločným pre oboch partnerov manželského vzťahu, a to bez špecifikácie akýchkoľvek podielov ako je to pri vlastníctve podielovom.

nesplácení dluhů

Slovenská legislatíva pritom neponúka možnosti predmanželskej právnej úpravy ako v prípade západných krajín, ktorou by sa manželia spoločného vlastníctva vopred zriekli. Existujú však zákonné možnosti, ktoré je možno uplatniť v priebehu trvania bezpodielového spoluvlastníctva, a to prostredníctvom dohôd umožňujúcich modifikáciu bezpodielového spoluvlastníctva. Rámec predmetných dohôd je ohraničený na možnosť vytvorenia dohody o zúžení alebo rozšírení BSM, či dohody o vzniku bezpodielového spoluvlastníctva platného ku dňu zániku manželstva. Čo je však podstatné, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné aj zrušiť, pokiaľ je dôvodom návrhu na zrušenie podnikateľská činnosť jedného z manželov.

Táto možnosť je legislatívne uplatniteľná predovšetkým z dôvodu ochrany majetku, nakoľko je pri podnikaní zvýšená pravdepodobnosť tvorby dlhov a následné vymáhanie vzniknutej pohľadávky, ktorá by mohla ovplyvniť majetkové pomery rodiny. I napriek tomu, že existujú zákonné možnosti, ktoré sú do určitej miery nápomocné pre druhého z manželov – nepodnikateľa a toho, ktorý nie je tvorcom dlhov, je zrejmé, že nie v každom prípade je možné vopred kritickej situácií zabrániť. Nie len z dôvodu zvýšenej dôvery voči manželovi, ale aj z nedostatočných znalostí právneho rozsahu či iných opodstatnených dôvodov však môže nastať situácia, kedy sa jeden z manželov dostane do exekúcie, avšak právna ochrana vo forme zrušenia alebo zúženia nebola realizovaná. V takomto štádiu je následne potrebné poznať podmienky, ktoré je potrebné splniť pre to, aby mohlo byť vymáhanie pohľadávky a jej uspokojenie realizované zo spoločného majetku manželov. Na strane druhej, znalosť tohto rámca umožňuje pre manžela, ktorý túto situáciu nespôsobil, ochrániť svoj majetok, ktorý patrí do jeho osobného výlučného vlastníctva.

soud

Všeobecná úprava BSM v Občianskom zákonníku zahŕňa nielen identifikáciu tohto typu vlastníctva, ale aj možnosti uspokojenia veriteľa v prípade vzniku dlhov jednému z manželov. Na základe tejto úpravy môže veriteľ uspokojiť svoju pohľadávku nielen z majetku manžela, ktorý sa stal jeho dlžníkom, ale aj zo spoločného majetku, ktorý je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Nakoľko sa však jedná o pomerne komplikovaný postup, možnosť jeho uplatnenia podnecujú dve zásady. A teda, pokiaľ by mala byť pohľadávka veriteľa uspokojená zo spoločného majetku oboch manželov, jej vznik by musel nastať počas trvania manželstva a zároveň by musel majetok podliehajúci exekúcií v čase vydania rozhodnutia patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pokiaľ sú tieto dve podmienky splnené, veriteľ môže vymáhať pohľadávku i zo spoločného majetku manželov. Možnosti veriteľa vymáhať pohľadávku teoreticky neovplyvňuje ani prebiehajúci rozvod. V tomto smere treba brať do úvahy takisto určité náležitosti. Majetok z bezpodielového spoluvlastníctva nie je chránený len vtedy, ak jeho vysporiadanie nastalo až po začatí exekučného konania. Pokiaľ bol však majetok vysporiadaný ešte pred tým, možnosti vymáhania pohľadávky a jej uspokojenie zo spoločného majetku budú značne minimalizované.

spravedlnost

V každom prípade, pokiaľ sú splnené vyššie uvedené podmienky, pre veriteľa vzniká väčšia pravdepodobnosť uspokojenia pohľadávky, nakoľko i exekútor má právo nariadiť vykonanie exekúcie predajom spoločného majetku bez súhlasu druhého manžela. Okrem uvedeného sú napadnuteľné i ďalšie kroky, ktoré sa manželia snažia častokrát realizovať v záujme ochrániť svoj majetok. Jedným z týchto krokov je prevod majetku vo forme jeho darovania blízkej osobe. Takýto prevod je nesporný iba v tom prípade, pokiaľ bol majetok darovaný v dobe prevyšujúcej spätnú lehotu troch rokov. A teda, pokiaľ by manželia darovali svoj majetok po začatí exekúcie, ich snaha o ochranu majetku by bola absolútne márna, a dokonca by sa mohlo jednať i o trestný čin účelového poškodzovania veriteľa.

Ako i z uvedeného vyplýva, v prípade väčších dlhov, ktoré vznikli jednému z manželov, býva exekúcia pri bezpodielovom spoluvlastníctve častokrát jedinou možnosťou uspokojenia veriteľa. Je pritom prirodzené, že manželia, ktorí sa do tejto situácie dostali, maximalizujú svoje úsilie pre ochranu majetku, a to i viacerými spôsobmi, ktoré môže poškodiť veriteľa. Práve i z toho dôvodu je potrebné sledovať a do určitej miery predpovedať konanie dlžníka a zabrániť tak vzniku rôznych manévrov, ktoré by veriteľa ukrátili. I následne odporovanie a právna argumentácia je veľmi podstatná. Vzhľadom na to, že vymáhanie takejto pohľadávky predstavuje obzvlášť náročný proces, veriteľ by mal konať radikálne a zveriť vymáhanie svojej pohľadávky skúseným odborníkom. Na vymáhanie pohľadávok, ktorých uspokojenie plynie z BSM je overeným odborníkom spoločnosť Claims Collection.

Spoločnosť Claims Collection sa zameriava na profesionálne vymáhanie pohľadávok a poskytuje kvalitný servis pre klientov, na základe čoho za obdobie svojho pôsobenia pomohla širokému spektru klientov a ich pohľadávky úspešne vymohla. Navyše, v rámci svojich služieb táto vymáhacia spoločnosť ponúka i bezplatné posúdenie pohľadávky, na základe čoho zistíte, aké máte možnosti a predpokladanú úspešnosť uspokojenia svojej pohľadávky. Neodkladajte riešenie na zajtra a kontaktujte tím odborníkov z Claims Collection ešte dnes.