Športové právo

Športové právo https://www.lglegal.sk/sk/sportove-pravo je akési prepojenie oblasti športu a oblasti práva. Do oblastí práva patria teda právne odvetvia – občianske, trestné, zmluvné a ďalšie, ako aj športové právo. Športovci sa často dostávajú do situácií zakladajúcich právne vzťahy a veľmi často si v nich nevedia poradiť. Tu zaraďujeme spory týkajúce sa napr. Profesionálnych hráčov futbalu. Radia sa tu vzťahy športovcov a ich sponzorov, zodpovednosť športovcov pri zápase, problematika úrazov a poistenia, ale aj problémy týkajúce sa dopingu – v športe pravidlami zakázané užívanie farmakologických stimulačných látok pred súťažou a počas nej. 

Na Slovensku máme už od roku 2008 vlastný zákon o športe. Európska komisia vydala v roku 2007 Bielu knihu o športe, v ktorej uvádza špecifiká tohto odvetvia. V Európe už existuje mnoho rozsudkov týkajúcich sa tohto práva. Poďme si ale povedať niečo o zodpovednosti športovcov a divákov na podujatí.

 

unnamed

 

Zodpovednosť športovca

Zodpovednosť za protiprávne konanie v športe môžeme rozdeliť na súkromnoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť, tie sú zvyčajne upravené občianskym a trestným právom. V občianskoprávnom konaní sa v praxi otázka posúdenia miery zodpovednosti musí posudzovať individuálne v každom prípade.

V trestnoprávnom konaní zodpovednosť rozlišujú tri prístupy, športovci majú byť teda pri spáchaní trestného činu pri športovaní trestaní:

  1. vždy
  2. nikdy
  3. nemajú byť trestaní za osobitných podmienok

 

Týmito osobitnými podmienkami sa zaoberajú rôzne teórie napr.:

  • teória prípustného rizika, ktoré športovec akceptuje
  • teória súhlasu poškodeného
  • teória obyčajného práva
  • teória nešťastnej náhody
  • teória športovej imunity a ďalšie 

 

b8326397832ca5d8d7088ef62f1430f4_1200x628_crop_nwm

Divácke násilie 

Problematika násilia divákov je upravená vo viacerých právnych aktoch Európskej únie, z ktorých taktiež priamo alebo nepriamo vyplývajú úlohy hlavne pre národný futbalový zväz, ale aj hokejový a ďalšie. Na Slovensku zodpovednosť za protiprávne konanie divákov na športovom podujatí upravuje Zákon o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.